PartnerPro Szerződési Feltételek


A jelen PartnerPro Szerződési Feltételek (a továbbiakban: PPSZF), mint általános szerződési feltételek az Extreme Digital-eMAG Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; Cg. 01-09-727285; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett partner, avagy affiliate program (a továbbiakban: affiliate program, vagy PartnerPro) feltételeit tartalmazza. Az affiliate program online felülete a https://www.partnerpro.hu (a továbbiakban: partnerpro.hu, Partner Portál).
 • Bevezető rendelkezések
  • A jelen PSZFF hatálya kiterjed minden olyan gazdálkodó szervezetre, amely a jelen PPSZF elfogadásával, mint üzleti partner csatlakozik az Üzemeltető affiliate programjához; e szerződés alapján a Partner a partnerpro.hu regisztrált felhasználója. (a továbbiakban: Partner). A Partner kijelenti, hogy Magyarországon, vagy az EGT területén bejegyzett gazdálkodó szervezet. EGT területen kívül bejegyzett kereskedő esetén az Üzemeltető a kereskedővel kötött szerződéses rendelkezéseket alkalmazza.
  • A Partner az affiliate programhoz való csatlakozásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen PPSZF-et.
  • A Partner elismeri, hogy a PPSZF elfogadásával igénybe vételére a Partner és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének1 megfelelően.
  • Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen PPSZF egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában 15 nappal annak hatályba lépése előtt ad tájékoztatást. A felhívást a partnerpro.hu erre a célra szolgáló felülete (Hírek rovat), illetve a Felhasználói fiókban megjelenített felhívás, vagy a Partnernek, az általa megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A Partner 15 napon belül nyilatkozik a módosítás elfogadásáról vagy elutasításáról, a módosítást követően a Szolgáltatás használata a PPSZF módosításának elfogadását jelenti. A 15 napos tájékoztatási kötelezettség nem terheli az Üzemeltetőt, amennyiben azok konkrét jogi kötelezettség miatt szükségesek, vagy váratlan és fenyegető kiberbiztonsági kockázatok állnak fenn.
  • Üzemeltető köteles jóhiszeműen eljárni a Partnerrel szemben a Partnerpro üzemeltetése során tartózkodik a szerződési feltételek visszamenőleges hatályú módosításától, kivéve, ha valamely jogi vagy szabályozási kötelezettség betartása érdekében szükséges, vagy visszamenőleges hatályú maga a módosítás.
 • A PartnerPro felhasználói fiók létrejötte, kezelése, megszűnése
  • Az Üzemeltető a Partner számára felhasználói fiókot nyit a https://www.partnerpro.hu oldalon, az ott meghatározott adattartalommal. A felhasználói fiók adatokkal (cég adatai, kapcsolattartó adatai, URL) való feltöltését a Partner végzi el, illetve a Felhasználó kérésére és felelősségére azt az Üzemeltető is elvégezheti, a Partner által megadott, vagy hivatkozott adatok alapján. Az itt megadott adatokért a Partner felel; felhasználónévként a Partner e-mail címe szolgál, a jelszót a Partner határozza/adja meg adja, ezek biztonságáért a Partner felel. Az aktiválás online történik, az aktiváló e-mailt az Üzemeltető a Partner által a felhasználói fiókban megadott e-mail címre küldi meg.
  • A Partner köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Partner által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Partner Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felhasználói fiókját előzetes értesítés nélkül felfüggeszteni, adott esetben a Partnert kizárni az affiliate programból.
  • Az aktiváló e-mail akkor kerül kiküldésre, ha a csatlakozni kívánó Partner az Üzemeltetőnél tett jelentkezését/regisztrációját az Üzemeltető, bevizsgálást követően jóváhagyja. Az Üzemeltető a bevizsgálási eljárást munkanapokon 48 órán belül teszi meg. Az Üzemeltető fenntartja jogát a csatlakozni kívánó Partner weboldalának és szolgáltatásainak megítélésére, jelentkezésének indokolás nélküli elutasítására. Az Üzemeltető a jelentkezést elutasítja, ha a csatlakozni kívánó Partner weboldala többek között gyűlöletkeltő, erőszakra uszító, (fajra, nemre, vallási hovatartozásra, népcsoportra vagy szexuális másságra) vonatkozó negatív diszkriminációt tartalmaz, illegális tevékenységre szólít fel vagy azzal foglalkozó tartalmat hordoz illetve más módon a fennálló jogrendbe ütközik. Az Üzemeltető nem kívánja a PartnerPro-t kiterjeszteni politikai pártok, szervezetek weboldalára sem, így azok jelentkezését elutasítja.
  • A bevizsgálás során a Felhasználó köteles az Üzemeltetővel együttműködni, részére minden, az Üzemeltető által kért tájékoztatást, adatot, dokumentumot megadni. A csatlakozni kívánó Partner jelentkezésével elismeri, hogy az Üzemeltető a jelen PPSZF alapján jár el.
  • A felhasználói fiók felépítését és szerkezetét az Üzemeltető határozza meg és jogosult azt a Partner értesítése mellett megváltoztatni.
  • A Partner kezdeményezheti az általa előzőleg (a regisztráció során) megadott adatok módosítását. Ezek valódiságát az Üzemeltető ellenőrzi, és fenntartja a jogot az adatmódosítás elutasítására; munkanapokon 48 órán belül az Üzemeltető értesíti a Partnert a módosítás elfogadásáról vagy annak megtagadásáról.
  • A felhasználói fiók törlését a Partner bármikor kezdeményezheti; a felhasználói fiók törlésével a jelen PPSZF-ben szabályozott jogviszony, külön értesítés nélkül megszűnik. A felhasználói fiók törlését az Üzemeltető hajtja végre, a fiók törlésére vonatkozó partneri kezdeményezés kézbesítésétől számított 48 órán belül (munkanapokon).
  • Ha a Partner a partnerpro.hu használata során, vagy a jelen PPSZF-be ütköző magatartást tanúsít, vagy tevékenysége az Üzemeltető megítélése szerint veszélyezteti az Üzemeltető gazdasági érdekeit, az Üzemeltető indokolás és előzetes értesítés nélkül jogosult a Partnert a PartnerPro-ból kizárni és a partnerpro.hu felhasználói fiókját megszüntetni.
 • A PartnerPro tartalma
  CPA alapú együttműködés
  • Az együttműködés formája CPA (cost per action) alapú. A Partner weboldalának (a továbbiakban: Partneroldal) látogatói a partneroldalon található, a PartnerPro keretében meghatározott, az Üzemeltető által közzétett ajánlatra kattintást követően a Üzemeltető által üzemeltetett online kereskedelmi oldalakon (www.vatera.hu, www.teszvesz.hu, www.lealkudtuk.hu, www.vatera.hu/sztarajanlat) közzétett ajánlatokhoz eljutva vásárolhatják azokat meg. Amennyiben ezen oldalak valamelyikén a tranzakció regisztrációhoz kötött, de a Partneroldal látogatói még nem rendelkeznek regisztrációval, annak megtétele után vásárolhatják meg az adott ajánlatban szereplő terméket/szolgáltatást. Egyben, a forgalom növelése érdekében a Partner köteles marketing tevékenységet folytatni, szolgáltatásait és a Partneroldalon megjelenített, az Üzemeltetőtől származó ajánlatokat hirdetni.
  • A Partneroldal a Partner által meghatározott helyen és néven érhető el- ezt a partnerpro.hu- n szükséges megadnia. A Partneroldalon a Partner megjelenési lehetőséget biztosít a Üzemeltető szerkesztett ajánlatainak. A megjelenéshez az Üzemeltető rendszeresen és közösen egyeztetett technikai megoldással küldi meg a megjelenítésre kerülő ajánlatokat. A Partneroldalon a Partner az Üzemeltető számára a legfelső szinten biztosít megjelenést. A Partneroldalon megjelenítésre kerülő, az Üzemeltetőtől származó ajánlatok, mint tartalom az Üzemeltető által meghatározott online felületre közvetetten mutat, vagyis kattintás után a partneroldal felhasználója az Üzemeltető által meghatározott online felületre/weboldalra kerül átirányításra.
  • Az együttműködés alapján a Partner személyes adatot nem ad át, a forgalom elszámolás és egyéb marketing célú mérése mérőkódok alapján megy végbe, mely mérőkódokat a Partner köteles beépíteni, és amennyiben adatvédelmi szabályzata ezt megköveteli, köteles a mérőkódok beépítését megfelelően feltüntetni. A Partner elismeri, hogy a mérőkódok beépítésének jogi megfelelősségért felel.
  • A Partner kötelezettségei:
   • a Partneroldalon köteles folyamatosan az Üzemeltető ajánlatainak közzétételét és megjelenítését és az átkattintás alapján az átirányítást és ez alapján a forgalmat folyamatosan biztosítani,
   • a Partneroldal folyamatos elérhetőségét saját üzemeltetésű vagy harmadik személy által biztosított szerveren biztosítani és folyamatosan karban tartani;
   • köteles az Üzemeltetővel folyamatosan együttműködni, minden érdemi kérdésre, fejleményre kiterjedően tájékoztatást adni;
   • a partneroldal elérhetetlenségéről, meghibásodásáról az Üzemeltetőt értesíteni.
  • Az Üzemeltető kötelezettségei:
   • Az Üzemeltető köteles ajánlatait rendszeresen, közösen egyeztetett technikai megoldással a Partner számára megküldeni,
   • CPA alapú elszámoláshoz szükséges adatok nyilvántartására a partnerpro.hu rendszerében;
   • vállalja a rögzített díjak megfizetését, valamint
   • a jelen PPSZF teljesítése körében köteles a Partnerrel folyamatosan együttműködni, minden érdemi kérdésre, fejleményre kiterjedően a Partnert tájékoztatni.
 • PartnerPro díjazási feltételek
  • Díjazási feltételek
   • A Partnert a jelen PPSZF-ben rögzített CPA alapú együttműködésért díjazás illeti meg, hirdetési szolgáltatás jogcímen.
   • A CPA alapú együttműködés általános díjai:
    Díjazási alap Érték (bruttó árak)
    tranzakciós díj
    (a Partneroldal látogatója általi átkattintást követően, az Üzemeltető valamely oldalán végrehajtott tranzakció (megvásárolt termék/szolgáltatás) bruttó értéke utáni díj)
    1,5 %-a
    Hírlevél feliratkozás
    (az adott látogató feliratkozott azon oldal hírlevelére, amelyen a tranzakciót végrehajtotta)
    62,5 Ft
   • Az Üzemeltető a Partner részére egyedi, a jelen PPSZF-ben szereplő általános díjazástól eltérő mértékű és felépítésű díjakat/díjstruktúrát állapíthat meg, amelyet a Partner felhasználói fiókja létrehozása/módosítása aktiválása során fogad el.
  • Díjak elszámolása
   • A számlázható díjakat a Partner felhasználói fiókja tartalmazza, melyről az Üzemeltető a tárgyhót követő hónap 5. napjáig elszámolást küld.
   • A Partner csak akkor tarthat igényt a felhasználói fiókban nyilvántartott díjak Üzemeltető általi kifizetésére, ha az az adott hónapban elérte a minimális összeget, mely bruttó 10 000 Ft. Amennyiben a tárgyhóban a nyilvántartott összeg nem éri el a minimális összeget az később, összevonva kerül kifizetésre, ha a nyilvántartott összesített összeg eléri a bruttó 10 000 Ft-ot.
   • A Partner számla kiállítására köteles, mely történhet elektronikus úton is. Az Üzemeltető fenntartja jogát, hogy az elszámolás alapján 90 napon túl kiszámlázott díjakról kiállított számlát visszautasítsa. A díj megfizetésének módja: átutalás, a Partner számláján megjelölt bankszámlájára, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül. Elektronikus számla esetén a kézhezvétel napja a számla szamlazas@partnerpro.hu e-mail címre történő beérkezését követő munkanap. Papír alapú számla esetén a kézhezvétel napja az Üzemeltető általi iktatás napja.
   • Késedelmes fizetés esetén a Partnert a számla kiállításakor irányadó jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat illeti meg.
 • PartnerPro bizalmassága
  • A PartnerPro együttműködésben folytatott tevékenység teljes körűen bizalmas, ide nem értve ezen PPSZF feltételeit.
  • PartnerPro együttműködés során, valamint azt megelőzően – akár szóban, akár írásban, vagy bármely egyéb módon – átadott, nyilvántartott műszaki, jogi, üzleti információ, tény, adat, dokumentum – ideértve de nem csak erre korlátozva: know-how, eljárások, adatrendszerekre vonatkozó információk, számítógépes programok, hirdetői ügyfélkör és szerzők, szakemberek listája, adatai – bizalmasan információnak tekintendőek. E bizalmas információk harmadik személynek ki nem adhatók, nyilvánosságra nem hozhatók, nem másolhatóak, nem reprodukálhatók, kivéve, ha ahhoz az átadó fél előzetesen, írásban hozzájárult.
  • A Partner és az Üzemeltető a velük munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, megbízottaik, vagy bármely egyéb jogcímen nevükben eljárók magatartásáért - ideértve a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettséget is - úgy felelnek, mintha maguk jártak volna el. A titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül marad fenn.
 • PartnerPro részvétel megszűnése
  • A Partner partnerpro.hu-n való regisztrációjának Allegro általi jóváhagyásával határozatlan időre köt szerződést a PartnerPro részvételére.
  • A szerződés megszüntethető közös megegyezéssel: a Felek írásos megállapodása szerint.
  • Bármelyik Fél által kezdeményezett felmondással: bármelyik fél kezdeményezheti a Partner regisztrációjának törlését, így a jelen PartnerPro Felhasználási Feltételek létesített szerződéses kapcsolat megszüntetését 30 (harminc) napos felmondási idő mellett, a másik félnek küldött elektronikus levéllel történő értesítéssel. A felmondási idő alatt a Partner hozzáférése a PartnerPro-hoz nem korlátozható.
  • Az Üzemeltető által kezdeményezett felmondással: az Extreme Digital-eMAG Kft. egyoldalúan jogosult a Partner regisztrációjának törlését, így jelen PartnerPro Felhasználási Feltételek megszüntetését kezdeményezni, a Felhasználó regisztrációs e-mail címére történő értesítés megküldésével, az értesítés napjával azonnali hatállyal, amennyiben az Üzemeltető úgy találja, hogy a Felhasználó megszegte a jelen Szerződési Feltételekben rögzített kötelezettségét, különösen de nem kizárólagosan, ha:
   • megítélése szerint a Partner a PartnerPro keretében felszámítható összegek, díjak alapjául szolgáló eseményeket manipulálja, vagy visszaélést követ el, vagy
   • a Partner részvétele a PartnerPro-ban és így e szerződés további hatályban maradása az Üzemeltető számára gazdaságilag nem indokolt,
   • a Partner ellen csőd, illetve felszámolási eljárás megindítását rendelik el, vagy elhatározza végelszámolását, amelyről 5 napon belül értesíteni köteles az Üzemeltetőt,
   • a Partner a regisztráció során a valótlan adatokat (cégnév, adószám) ad meg.
  • A fenti b) és c) pontok kivételével a Partner a felhasználói fiókjában a kizárás pillanatában nyilvántartott összegekre nem jogosult, ezen összegeket nem számíthatja fel az Üzemeltető felé.
  • Amennyiben az Üzemeltető kizárást a fenti b) és c) pont alapján tesz meg, a Partner felhasználói fiókját az Üzemeltető lezárja; a lezárás pillanatában nyilvántartott összegeket a díjak elszámolására irányadó feltételek mellett számíthatja fel, azzal, hogy 10.000 Ft alatti összeg is elszámolható.
  • Az Üzemeltető kezdeményezheti a Partner regisztrációjának törlését, így a Szerződési Feltételekkel létesített szerződéses kapcsolat megszüntetését, a Partner regisztrációs e-mail címére történő értesítés megküldésével, 15 napos felmondási idővel, amennyiben a Partner az arra biztosított határidőben elutasítja a PartnerPro Felhasználási Feltételek Üzemeltető által javasolt módosítását. A felmondási idő alatt a Partner hozzáférése a Szolgáltatáshoz nem korlátozható.
  • A Partner által kezdeményezett felmondással: a Partner jogosult a Partner Pro-ból bármikor, egyoldalúan, indokolás nélkül kilépni. A kilépésről a partnerpro.hu kapcsolatfelvételi felületén, vagy az ugyfelszolgalat@partnerpro.hu e-mail címre küldött írásbeli nyilatkozatával értesíti az Üzemeltetőt. Ezen nyilatkozatát munkanapokon, 48 órán belül e-mail útján visszavonhatja. Az Üzemeltető a Partner felhasználói fiókját az értesítés kézhezvételétől számított 48 órára (2 munkanapra) felfüggeszti. Amennyiben a Partnern kilépő nyilatkozatát nem vonja vissza, a 48 óra (2 munkanap) elteltével a felhasználói fiók lezárásra kerül és a PartnerPro igénybe vételére vonatkozó szerződés megszűnik. A Partner a lezárás pillanatában nyilvántartott összegeket a díjak elszámolására irányadó feltételek mellett számíthatja fel, azzal, hogy 10.000 Ft alatti összeg is elszámolható.
  • Bármelyik Fél által kezdeményezett felmondással: bármelyik fél kezdeményezheti a Felhasználó regisztrációjának törlését, így a jelen PartnerPro Felhasználási Feltételek létesített szerződéses kapcsolat megszüntetését 30 (harminc) napos felmondási idő mellett, a másik félnek küldött elektronikus levéllel történő értesítéssel, amennyiben a Felek egyike megszegte a jelen Általános Felhasználási Feltételekben rögzített olyan kötelezettségét, melyre más megszüntetési mód vagy rendelkezés egyébként nem lenne alkalmazható és a szerződésszegést a másik Fél e tárgyban tett felszólítása ellenére sem orvosolta az értesítésben kitűzött határidőre. Az Üzemeltető által küldött értesítés elküldésének időpontjától kezdődően a Felhasználó hozzáférése a Szolgáltatásokhoz korlátozott lehet.
  • A Felhasználási Feltételekkel létesített szerződéses kapcsolat szerződéses jogviszony megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak, tekintettel a VI.4. pontban rögzítettekre.
  • A PartnerPro-ból való kizárást, kilépést követően a Partner köteles minden a PartnerPro részvétel során keletkezett szellemi alkotást eltávolítani.
  • A szerződéses kapcsolat során tárolt üzleti és esetleges személyes adatokat a szerződés megszűnését követő legkésőbb 30 napon belül – a pénzügyi adatok és bizonylatok kivételével – az Üzemeltető törli.
 • Felelősségi rendelkezések
  • Partner szavatolja, hogy a jelen PPSZF-ben foglaltak teljesítése nem jelenti más, harmadik személlyel kötött szerződés megszegését, és a PartnerPro-ba való belépésekor nincs tudomása olyan adatról, amely szerint a PartnerPro-ba való belépése és a jelen PPSZF feltételeinek teljesítése más harmadik személyek jogait sértené.
  • Partner szavatolja, hogy a közzététel céljából átadott kreatív anyagának tartalma megfelel a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, annak közzététele harmadik személyek jogait nem sérti.
  • Akár a Partner, akár az Üzemeltető tudomására jut, hogy a PartnerPro keretében közzétett tartalom jogsértő, a közzétételt megtagadható, vagy felfüggeszthető.
  • A PartnerPro üzemeltetése során bekövetkezett adatvesztésért, különösen a partnerpro.hu rendszerben tárolt adatokért az Üzemeltető nem felel.
  • Bármely engedély hiánya, vagy tevékenységének megsértéséből eredő minden jogkövetkezmény kizárólag a Partnert terheli.
 • Vegyes rendelkezések
  • Az Üzemeltető és a Partner közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó.
  • A Felek megállapítják, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
  • A PartnerPro működésévek kapcsolatos panaszokat, megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A panaszokat, kérdéseket az Üzemeltető írásban, a Partner által regisztráció során megadott e-mail címre, e-mail útján válaszolja meg. A panaszok, kérdések megválaszolását és kivizsgálását a Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül megkezdi.
  • A jelen szerződéses jogviszonnyal összefüggésben felmerülő esetleges vitás ügyek, ideértve azokat a vitás ügyeket is, melyek rendezése a belső vitarendezési (online felületen) segítségével nem lehetséges, peren kívüli egyeztetéssel, mediáció útján rendezhető. Az Üzemeltető biztosít 2 (két) engedéllyel rendelkező a Mediátorok Nyilvántartásában bejegyzett mediátort, akik az esetleges jogviták feloldásában segítséget nyújthatnak a Feleknek. A mediációs eljárás teljes költségét a mediátor határozza meg, a Felek a mediációs eljárás költségének közös viseléséről állapodnak meg. A Felek vállalják a mediációs eljárásban történő együttműködést, azonban egyik fél sem köteles alávetni magát a mediációs eljárás során született döntésnek.
  • A felek esetleges jogvitáira a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános hatásköri és illetékességi szabályai az irányadóak.
 • Kapcsolattartás
  A nyilatkozatokat írásban kell megtenni. Írásban tett nyilatkozatnak számít jelen PPSZF szerint e-mail útján elküldött értesítés. Az e-mailen küldött értesítések átvétele időpontjának a feladásuk napját követő munkanapot kell tekinteni. A Partner a partnerpro.hu-n történő regisztrációt követően megjelöli a kapcsolattartó személyt. Az Üzemeltetővel való kapcsolattartásra a jelen PPSZF-ben megjelölt e-mail címek szolgálnak, illetve a partnerpro.hu kapcsolattartás menüpontja.
 • Partnerpro.hu használatára vonatkozó rendelkezések
  • A partnerpro.hu az Üzemeltető szellemi terméke, egyben licencének kizárólagos tulajdonosa.
  • A partnerpro.hu, mint a PartnerPro tájékoztató és adminisztrációs felülete rendeltetésének megfelelően használható fel. A Partner elismeri, hogy a partnerpro.hu regisztrációhoz kötött, a belépési adatok, úgymint e-mail cím, jelszó biztonságáért egyedül a Partner felel.
  • A partnerpro.hu használata során megadott személyes adatok az Üzemeltetővel ügyfélkapcsolatban álló gazdálkodó szervezet képviseletében megadott adatnak tekintendőek.
  • A partnerpro.hu oldalon lévő valamennyi tartalom jog által védett! A partnerpro.hu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!
Minden jog fenntartva!
verzió dátum: 2020. július 12.
Extreme Digital-eMAG Kft. ©

1 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény